ASİM-SEN Yeniden Kurulma Kararı Aldı

07 HAZİRAN 2013 Cuma, TSK Sivil Misafirhanesi
Gündem:
ASİM-SEN’in yeniden kurulmasını gerektiren nedenlerin tartışılması ve görüşlerin alınması

Toplantıda Alınan Kararlar:
Sime-Sen ve Savunma-Sen’in kuruluş ve oluşum süreçleri değerlendirilerek İşkolunda hangi sendikal oluşum ile birlikte hareket edileceği değerlendirilmiş ve 1989 yılında kuruluşu ve örgütlenmeyi yürüten ASİM-SEN’in kurulmasına ilişkin görüşler alınmıştır. Genel görüş ASİM-SEN’in kurulmasına yönelik olmasına rağmen üç sendikanın (SİME-SEN, SAVUNMA-SEN ve ASİM-SEN) kurulmasının sivil memurların birliğinin bozulması açısından sıkıntılar yaratabileceği dile getirilmiş, Sınıf mücadelesinde politik ayrışmaları ön plana çıkaran davranışların/yapıların bizlere zarar vereceği SİME-SEN ve SAVUNMA-SEN’inde içerisinde yer alacağı yeni bir yapının oluşturulmasının işkolu çalışanlarının yararına olacağı ve konunun daha geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış ve 14 HAZİRAN 2013 Cuma 18.00’de yapılacak toplantıda yeniden tartışılarak bir karara varılması uygun görülmüştür.

14 HAZİRAN 2013 Cuma, TSK Sivil Misafirhanesi
Gündem:
Sürecin değerlendirilmesi,
Toplantıda Alınan Kararlar:
Mevcut yapılanmaların gerek işleyiş gerekse tüzüklerinin bizlerin dünya görüşlerine denk düşmediği tamamen yaşamdan uzak bürokratik ve sorunlardan uzak yapılar olduğu ve sınıf sendikacılığında emekten yana bir tavır geliştirmeyecekleri gerek SİME-SEN ve gerekse SAVUNMA-SEN ile yapılan görüşmelerde dar statükocu bir anlayış içerisinde yer aldıkları ve işkolunda tek bir sendika çatısı altında mücadele etme şansımızın olmadığı görülmüştür.
-Bu nedenle emekten ve emekçiden yana tavır alan ve KESK’in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) kurucu sendikalardan biri olan ve faaliyetlerini durduran ASİM-SEN’in yeniden faaliyetlerini kaldığı yerden devam ettirmeye, Tüzük ’ün hazırlanması için var olan tüzüğün mail adreslerine gönderilerek herkesin incelemesine ve görüşlerin alınarak bir sonraki hafta yapılacak toplantıda tartışılmasına,
-Kurucular kurulu için gerekli belgelerin hazırlanmasına ve aşağıda belirtilen Geçici Yürütme Kurulunun oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Halil METİNCAN Hv.K.Hrk.Bşk.lığı hmetincan@hotmail.com 9 556 2267 532 713 3503
Nurşen ŞİŞLİ Gnkur.Per.Bşk.lığı nursen-71@hotmail.com 9 537 1167 533 436 9371
Erdinç KURT Sıhhıye Orduevi erdinçkurtxxx@mynet.com 425 34 07 537 344 7178
Mehmet ARGUN GATA 9 529 49 532 248 4687
Erdoğan HATO Merkez Orduevi hatocancan1969@hotmail.com — 535 083 5885
İlhan TAN 3.HİBM İlhantan2004@hotmail.com 9 563 4428 535 963 7287
Hasan EKER Gnkur.Per.Bşk.lığı heker_06@hotmail.com 9 537 1188 533 620 5787
Güler ŞENGÜN GATA HYO glrsngn@gmail.com 9 529 3908 533 335 7876
Ulaş KILIÇ Hv.Loj.K.lığı 9 559 6074 533 246 8485
Servet GAZELOĞLU GATA 542 517 4773

21 HAZİRAN 2013 Cuma, TSK Sivil Memurlar Misafirhanesi
Gündem:
ASİM-SEN tüzüğü için görüşlerin alınması ve tüzük maddelerinin tartışılması
Toplantıda Alınan Kararlar: Tüzük tartışıldı görüşler alındı.
– Madde 2 ve Madde 3: “Sendikanın amaçlarına, çalışma biçimleri ve konularına Savunma hizmetleri İşkolunu almak için gerekli girişimlerde bulunur” ibaresinin eklenmesine
-Madde 2 ve Madde 3: Sendikanın amaçlarına, çalışma biçimleri ve konularına, kadın ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik maddelerin eklenmesine
– Madde 3: Sendikanın çalışma biçimleri ve konularına, gazi ve engellilere ilişkin madde eklenmesine
-Madde-5: Sendikanın Faaliyet Kapsamının şu şekilde değiştirilmesine “Sendika Savunma hizmetleri kolunu almak için yasal girişimlerde bulunur, yasal süreç oluşuncaya kadar 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5. Maddesinde belirtilen 1 numaralı Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri (TSK’da görevli tüm çalışma kollarını kapsayacak şekilde) kolunda Türkiye çapında faaliyet gösterir.”
– Madde-9: “Üyelikten Çıkarılma”ya taciz ve kadına şiddette bulunanların üyelikten çıkartılması ibaresinin eklenmesine
– Madde-14: “Sendika Merkez Genel Kurul toplantı Zamanı ve toplantı Esasları”nda Merkez Genel Kurul’unun toplanma süresi üç yıla çıkartılmıştır.
-Madde 22:Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun “Tanım, Kuruluş ve Toplantı Zamanı”na “Asil üyeler seçildikleri görevlerini en fazla altı yıl sürdürebilirler” ibaresinin eklenmesine
– Sendika Merkez Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütleme ve Eğitim Sekreteri, Genel Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri, Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk İşleri Sekreteri ve Kadın Sekreteri şeklinde düzenlenmesine, Kadın sekreterinin pozitif ayrımcılık yapılarak mutlaka bir kadın olması ibaresinin eklenmesine,
-Sendika Merkez Yönetim Kurulu asil üyelerin görev bölümü, yetkileri ve sorumluluklarının düzenlenmesine,
– Madde 61, “Ücretli Çalışacak Yöneticiler”ine (Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri) ödenecek maaşların azami sınırı, hizmet kolunda en yüksek dereceden maaş alan üyenin aldığı maaşın 1,3 ‘den fazlası olamaz Merkez Genel Kuruluna değiştirilmesi yönünde teklif yapılamaz.
– Tüzük bu kararlar doğrultusunda çalışılacak ve e-mail ile kişilere gönderilecektir. Bir sonraki hafta tüzüğün son şekline karar verilecektir.
– Ayrıca, diğer sendikalardan görüşme istendiği takdirde nasıl bir tavır sergileneceği tartışıldı. Görüşmenin ancak üç sendikanın bir arada olduğu toplantıda bu konuda karar verilebileceğine karar verildi.

28 Haziran 2013 21 Cuma günü TSK Sivil Memurlar Misafirhanesinde yapılan toplantıda, kurucular kurulu için üç adet iş yeri kimliği ile kimlik fotokopisini 4 Temmuz 2013 tarihine kadar aşağıda isimleri belirtilen Geçici Yürütme Kuruluna iletmeleri gerekmektedir. Şehir dışından katılacak arkadaşların çektikleri fotokopileri taratarak mail olarak gönderebilirler.

Halil METİNCAN-Hv.K.Hrk.Bşk.lığı-9 556 2267 -532 713 3503-hmetincan@hotmail.com
Nurşen ŞİŞLİ – Gnkur.Per.Bşk.lığı – 9 537 1167 – 533 436 9371
Erdinç KURT – Sıhhıye Orduevi- 425 34 07 – 537 344 7178- erdinckurtxxx@mynet.com
Mehmet ARGUN – GATA – 9 529 2649 – 532 248 4687
Erdoğan HATO – Merkez Orduevi — 535 083 5885 -hatocancan1969@hotmail.com
İlhan TAN – 3.HİBM – 9 563 4428 – 535 963 7287- ilhantan2004@hotmail.com
Güler ŞENGÜN – GATA HYO – 9 529 3908 – 533 335 7876 – glrsngn@gmail.com
Ulaş KILIÇ – Hv.Loj.K.lığı —- 9 559 6074 – 533 246 8485
Servet GAZELOĞLU – GATA —– 542 517 4773 – servet.gazeloglu@hotmail.com
Ali ÖNAL —– 542 692 98 34
Kemal ERDOĞDU – TSK Sağ.K.lığı – 9 632 4023 – 532 641 08 40

Sosyal Medyada Paylaş